Blogspot berichten 2012

13 maart 2012 – Verslag Stadsontmoeting 2012 “Bevrijd uit de tijd?”

Bevrijd

Na de bijeenkomst in de Moskee zei één van de deelnemers: ‘dit moet je in de krant zetten’. En dat ga ik nu proberen. Iets onder woorden brengen van de bijzondere ervaring op die avond. We kwamen bij elkaar op 12 maart in een zaal van de Rahman Moskee. Er waren moslims dus, maar ook humanisten, joden, baha’i, boeddhisten, apostolischen, christenen, agnosten. Mensen van allerlei aard en kleur. Het onderwerp van de avond: ‘Bevrijd uit de tijd’. We spraken met elkaar over de kwaliteit van onze tijd. Hoe je de tijd in je leven ervaart.
De Rabbijn van Amersfoort vertelde hoe hij de tijd vrijmaakt en wekelijks, met zijn oude vader, een stukje uit de psalmen vertaal. En hoe de heilige tijd van de sabbath (de zaterdag) hem laat afzien van alles dat naar werken ruikt. Zelfs het koken van een eitje gaat dan al te ver. Een jonge boeddhist, aspirant monnik, had het over het belang van het nu. ‘Het gaat niet om gister, niet om de toekomst maar om de toewijding aan vandaag’. Aan de deelnemers werd gevraagd mee te doen in het aandachtig in- en uitademen.
In zeven grote kringen zijn al die Amersfoorters met elkaar in gesprek gegaan. En je merkte, de verschillen doen er toe, ze mogen er zijn. Maar de verschillen staan niet in de weg in het gesprek, in het vragen naar elkaars belevingen en ervaringen. Op zo’n avond gebeurt er iets wonderlijks. Door met elkaar in de kring te gaan zitten, en te geven en te nemen in de ontmoeting, ontstaat er opeens een soort vrijheid. Die kring is bevrijde tijd, bevrijde ruimte. En het is best gaaf om dat mee te maken.
Voor de lezer van dit stukje die er niet bij kon zijn: helaas. Ik geef jou graag het motto van die avond mee. Dan kan je zelf zien of je ergens ook een kringetje kunt maken.
‘Bevrijd deze tijd, zodat je kunt ontmoeten. Bevrijd deze tijd, van wat je jaagt en dwingt. Bevrijd de tijd zodat je kunt begroeten, wat je hier vindt’.

Paul van der Harst,
voorzitter

Verslag Bevrijd uit de tijd

Bevrijd uit de tijd: Thema van het Stadsdebat 12 maart 2012 georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwing en Religies in Rahman Educatief centrum te Amersfoort.
Ruim 80 stadgenoten waren aanwezig op het jaarlijkse Stadsdebat. Mensen met zeer verschillende achtergronden, religies en culturen, een mix aan culturen, ook duidelijk merkbaar in de pauze: baklava en cake gebroederlijk naast elkaar.
Het thema van het Stadsdebat was: Bevrijd uit de Tijd. Het Platform, dat deze dag ook precies 15 jaar bestaat, had weer een mooie avond georganiseerd. Door een aantal sprekers werd het thema uit diverse invalshoeken belicht.
Harun Keskin, gastheer, namens de Stichting Rahman, benoemde het thema waarover de aanwezigen na de pauze in groepen met elkaar in gesprek zouden gaan.
Ervaart u in de omgang met tijd in onze samenleving dit als een last of druk waaruit je je wilt bevrijden. Waar ervaart u tijd als ‘bevrijde tijd’? Maken nieuwe vormen van communicatie ‘bevrijde tijd’ mogelijk?

Harun schetste een stuk geschiedenis, onderdrukking van bevolkingsgroepen door de eeuwen heen, maar besloot met “Een last als polarisatie en de onderdrukking wat daaruit voortvloeit, resulteert uiteindelijk tot bevrijding, zolang we met elkaar in contact treden en met respect elkaars meningen aanhoren, zoals vanavond tijdens deze bijeenkomst.
Shimon Evers, Rabbijn van de Joodse Gemeente in Amersfoort, refereerde aan de sabbat; het werk is gedaan, er is een moment van rust. Na een hele drukke week, de tijd is even tijdloos. De mens ervaart een andere dimensie van tijd..
Sander Hartveld en Michelle Lagerwaart gaven hun visie en vertelde over het ontstaan van het Boeddhisme en wat de Boeddha en deze zienswijze voor hem persoonlijk in zijn leven betekent. Sander benadrukte dat het Boeddhisme geen religie is. Het bied inzicht over de werking van de menselijke geest. Michelle deed een korte meditatie, waarin men zelf kon ervaren hoe men zich bewust kan worden van het hier en nu.
Sebastiaan van ’t Erve, wethouder van Duurzaamheid, Sociale Zekerheid, Inegratie en Amersfoort 2.0 in onze stad noemt het belang van aandacht voor jezelf en voor een ander. Bij essentiële vragen is er niet een waarheid. Er zijn veel waarheden die naast elkaar kunnen bestaan.”
In de gespreksgroepen die zeer divers waren samengesteld ontstond al snel een levendig gesprek over de vragen. Er werden ervaringen en ideeën over het begrip Tijd uitgewisseld.
Paul van der Harst, predikant en voorzitter van het platform, memoreerde dat het platform zich in haar lange bestaan mag verheugen in ondersteuning van het College B en W en met name dat de burgemeesters altijd deze stadsdebatten bijwonen.

Traditiegetrouw vatte Burgemeester Lucas Bolsius de uitkomsten van de gesprekgroepen samen. Mensen er varen tijdsdruk heel verschillend. Mensen die van een hobby hun werk maakten bleken geen tijdsdruk te ervaren. Onrust in je hoofd geeft veel meer tijdsdruk.
Ook de ervaring van Bevrijde tijd is divers: Voor de een is dat een gebed, eenmaal of vijfmaal per dag, voor de ander meditatie, een gesprek of maaltijd met vrienden, luisteren naar muziek, vakantie, of gewoon uit het ritme; en dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. Verloren tijd (lummeltijd) is ook nuttige tijd. Tijd kan ook omschreven worden in twee dimensies:
• De dagelijkse routine, het dagelijks gebeuren
• het spirituele tijd ervaren
De nieuwe vormen van communicatie bleken ook een bron van discussie: maar samenvattend zien velen het als een kans, als je zelf maar grenzen stelt. Familie in het buitenland, kan nu makkelijker bereikt worden, vrienden van vroeger, opnieuw worden benaderd.

Na deze inspirerende woorden werd de avond afgesloten. Een laatste woord voor Jetty Oskam, secretaris van het Platform, die alle aanwezigen, sprekers , medewerkers, de gastvrijheid van de Stichting Rahman van harte bedankte voor deze avond.
De organisatie kan terugkijken op een inspirerende ontmoeting.
Ook ik was even “Bevrijd uit de tijd” uit een drukke baan en dan in een andere dimensie met stadgenoten stilstaan in de tijd…


3 februari 2012 – Stadsontmoeting 2012 met als thema: “Bevrijd uit de tijd”.

De jaarlijkse stadsontmoeting van het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen & Religies zal dit jaar plaats vinden op maandagavond 12 maart 2012 om 20.00 uur bij het Rahman Educatief Centrum aan de Juliettestraat 44 te Amersfoort. Toegang is gratis en voor alle medestadsbewoners van jong tot oud!

We leven in een tijd van steeds groter wordende keuzevrijheid. We voelen ons dan ook meer en meer consumenten die kunnen en moeten kiezen uit een steeds groter wordend aanbod; burgers die zelf moeten bepalen waar ze staan. We zijn ook steeds meer zinzoekers die hun eigen spirituele pad bepalen.

Voor sommigen is deze keuzevrijheid een bevrijding, bij anderen ontstaat juist een gevoel van oppervlakkigheid. Zo geven sociale media vele nieuwe mogelijkheden maar ze roepen ook vragen op. Staat de veelheid aan te kiezen informatie de kwaliteit en de ‘kwali-tijd’ niet in de weg? Of versterkt het juist onze gerichtheid op elkaar? En hoe kies je gericht uit de veelheid aan beelden en geluiden?

In zingeving en godsdienst maken mensen ruimte voor het andere. In de Stadsontmoeting laten we twee stromingen aan het woord: de Joodse en de Boeddhistische. Hun ervaring en visie met ‘bevrijde tijd’ helpt het gesprek van alle deelnemers op gang. Ook hopen we dat ook jongeren cq scholieren, hun licht willen laten schijnen over onze vragen en burgemeester Lucas Bolsius geeft een reactie op de groepsgesprekken.

We hopen onze medestadsbewoners en jonge mensen graag te ontmoeten op maandagavond 12 maart!
Het wordt leuk! Komt allen!

Programma:

 • 19.30 uur Inloop met koffie/thee
 • 20.00 uur Welkom door onze gastheer Harun Keskin; lid van het Platform namens het Rahman Educatief Centrum
 • 20.05 uur Opening + Inleiding door de voorzitter van het APvL&R Paul van der Harst. Aansluitend kort YouTube filmpje ter introductie
 • 20.10 uur Spreker 1: Shimon Evers, rabbijn Joodse Gemeente Amersfoort
 • 20.20 uur Spreker 2: Sander Hartveld, lid ‘The Wake-up’ groep aangesloten bij de Stichting ‘Leven in aandacht’ die het gedachtegoed van de Zen-Boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh in Nederland uitdraagt.
 • 20.30 uur Wethouder Sebastiaan van ’t Erve geeft persoonlijke reactie op het thema
 • 20.40 uur Groepen vormen
 • 20.45 uur Start dialooggesprekken
 • 21.25 uur Pauze – koffie/thee/sapje
 • 21.45 uur Samenvatting dialooggesprekken door Burgemeester Lucas Bolsius
 • 22.00 uur Afsluiting door Jetty Oskam, secretaris van het Platform
 • 22.05 uur Mogelijkheid tot napraten

13 januari 2012 – Thema bijeenkomsten “Hierna en goed mens-zijn nu”

Zeven bijeenkomsten over het hienamaals en goed mens-zijn nu, vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen: op welke manier dragen verhalen en opvattingen over hiernamaals, leven na de dood, reïncarnatie, paradijs enz. eraan bij dat de aanhangers ervan goede mensen willen zijn? Klopt het wel dat als er geen God is, alles geoorloofd is (Sartre)?

Vertegenwoordigers van verschillende, in Amersfoort aanwezige levensbeschouwingen en religies vertellen vanuit hun achtergrond over het thema. De sprekers zijn: mw. Jorieke Rijsenbilt (boeddhisme), dhr. Kries Tewari (hindoeïsme), rabbijn Shimon Evers (jodendom), de Oud-Katholieke emeritus-aartsbisschop Teus Glazemaker (christendom), mw. Chamsdha Raissouni (islam) en mw. Marijn Beuling (baha’i). Op de laatste avond is er een forumgesprek met deze sprekers en Anneke Heemskerk vanuit het humanisme.

De avonden zijn op 30 januari, 6, 14 en 27 februari en 5, 19 en 27 maart in het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101. Ze beginnen om 20.30 uur. Vanaf 20.00 uur is er koffie, ontmoeting en een boekentafel. De bijeenkomsten worden georganiseerd door Guus Timmerman (tel. 4804203; pwtimmerman@katholiekamersfoort.nl) en Francien van Overbeeke-Rippen (tel. 4561351; janfran@planet.nl). Graag van tevoren aanmelden.

De bijeenkomsten worden georganiseerd m.m.v. het Amersfoorts Platform Levensbeschouwingen & Religies.