Samen voor verbinding en tolerantie

De stromende regen was geen belemmering voor de Amersfoorters die zaterdag 4 november na het invallen van de duisternis bijeenkwamen in het Burgemeester Brouwerplantsoen, op zoek naar licht, verbinding en menselijkheid.

Wie is niet geschokt door de gewelddadigheden in Israël en de Palestijnse gebieden? We herkennen ons in deze woorden van burgemeester Lucas Bolsius: ‟Een oud conflict met een pijnlijke geschiedenis heeft in korte tijd veel burgerslachtoffers gemaakt. Ook Amersfoorters hebben geliefden en bekenden in het gebied in Israël en de Palestijnse gebieden. We leven met hen mee.
Als Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies weten we ons met elkaar en met de stad verbonden in aandacht of gebed voor wie lijdt, om vrede.

Juist nu wilden we ruimte creëren voor het collectieve gevoel van behoefte aan verbinding en menselijkheid. We organiseerden samen met Gemeente Amersfoort een korte bijeenkomst op zaterdagavond 4 november op het Burgemeester Brouwerplantsoen. Iedereen die zich in de boodschap van verbondenheid in verscheidenheid herkende was welkom.

Zo’n 100 mensen gaven gehoor aan de oproep. Mensen uit alle aan het platform verbonden levensovertuigingen verzamelden zich rond de kaarsen in het verder pikdonkere plantsoen. Samen luisterden we naar teksten uit de verschillende tradities over vrede en licht. Samen hielden we twee minuten stilte voor alle slachtoffers van het conflict. Magische minuten in de stromende regen. Burgemeester Bolsius riep in zijn korte toespraak op om in ons hart ruimte te maken om onze gevoelens te delen, en de ander te ontmoeten.

Dat was wat die mensen letterlijk deden in dat plantsoen in het donker: ruimte maken onder hun paraplu, inschikken onder inderhaast neergezette tenten, voor de nog onbekende ander, terwijl ze samen hun behoefte aan verbinding en tolerantie deelden, en die ander ontmoetten.

Spreken over vrede, verbinding en tolerantie
Leden van het Platform met de aan burgemeester Bolsius aangeboden vredesvlag.

Het Algemeen Dagblad was bij de bijeenkomst aanwezig en plaatste dit verslag van de bijeenkomst.

Als Platform willen we graag de mensen bedanken die dit mede mogelijk maakten; naast de organisatoren van de Gemeente en uit het Platform zelf betreft dit zeker ook de mensen die in alle nattigheid een goed werkende geluidsinstallatie verzorgden, en degenen die twee partytenten neerzetten waardoor ook wie zonder plu gekomen was droog stond. Dank!

Teksten over vrede en licht

Dit zijn de teksten die werden voorgelezen door de leden van het Platform.

Nederlands-Israëlitische Gemeente Amersfoort

De duisternis wordt niet verjaagd met stokken, zelfs niet met kanonnen.
Je steekt gewoon een kleine kaars aan en de duisternis vlucht ervoor.
(Rabbi Israel Meir Kagan)

Raad van Kerken Amersfoort

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
(zaligsprekingen van Jezus, Matteüs 5, 3-9)

Moskee El Fath

Wij staan hier vanavond als Platform met een oproep tot verbinding & tolerantie en de roep de gewelddadigheden met onmiddellijke ingang te laten stoppen. Hiermee kiezen we ervoor niet weg te kijken van wat er op de wereld aan wreedheid gebeurt en ons ook in Amersfoort raakt, hier is moed voor nodig! Ik waardeer de menselijkheid in ieder persoon, maar heb daarmee ook afkeer van de wreedheid in ieder persoon.
Graag draag ik u dan ook vanavond de volgende koranverzen voor:
“Bij de tijd, Waarlijk, de mens lijdt zeker verlies. Behalve degenen die geloven en goede daden verrichten en elkaar aansporen tot de Waarheid, en elkaar aansporen tot geduld.”
(Soera Al-Asr [103])

“En de goede daad en de slechte daad zijn niet gelijk; weer die [slechte daad] af met iets dat beter is. Dan zal hij, tussen wie en jou vijandschap was, een boezemvriend worden. Maar het wordt slechts aan hen die geduldig volharden aangeboden; het wordt slechts aangeboden aan iemand met geweldig geluk.”
(Soera Fussilat [41:34-35])

Bahá’i Gemeenschap Amersfoort

Hetgeen God heeft geuit, is een lamp waarvan het licht bestaat uit deze woorden: Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren van één tak. Verkeert met elkander in de grootste liefde en eendracht, als ware vrienden en kameraden.
Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de gehele aarde kan verlichten. De ene ware God, Hij die alle dingen kent, getuigt van de waarheid van deze woorden.
(uit de geschriften van Bahá’u’lláh, CXXXII)

Humanistisch Verbond Eemland

Het Humanistisch Verbond maakt zich al jaren sterk voor menselijkheid en gelijkwaardigheid.
Waarden als vrijheid, medemenselijkheid, vrede en rechtvaardigheid vormen belangrijke uitgangspunten van het humanisme.
Dat vraagt om dialoog, respect en tolerantie. Alleen samen kunnen we de wereld een stukje beter maken. Ik moet dan altijd denken aan een oude humane uitspraak die mijn moeder gebruikte: “Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet”. Ga in vrede!

Apostolische Gemeenschap Eemland

We geloven dat de macht waaruit alles ontstaan is, ook in mensen werkzaam is en tot uitdrukking kan komen in liefdevol handelen.
Omdat we geloven dat alle leven uit één oorsprong voortkomt, willen we elk mens als gelijkwaardig zien en steeds weer zoeken naar wat ons verbindt.