Inspraak op nota “Amersfoort inclusieve stad”

Op 9 februari presenteerden de drie wethouders Menno Tigelaar van Zorg en ondersteuning; Cees van Eijk van Jeugd, Diversiteit, Werk en Inkomen en Fatma Koser Kaya van Onderwijs het beleidskader diversiteit met als titel ‘Amersfoort Inclusieve Stad’.
Voor de komende vijf jaar willen ze daarmee een kapstok geven voor activiteiten die gericht zijn op het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zij schrijven: ‘Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat iedere inwoner zich thuis voelt in onze stad, waarin iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning en hulp is.’

Het Platform maakte gebruik van de mogelijkheid in te spreken in De Ronde en presenteerde 10 voorstellen ter aanvulling op de tekst van de nota. De voorstellen staan hieronder maar de voorstellen met een toelichting staan in de volgende pdf:

Het beleidskader “Amersfoort inclusieve stad” kunt u hier vinden.

1e voorstel : de afbeeldingen in het beleidskader worden aangepast opdat deze de diversiteit van de stad weerspiegelen;

2e voorstel: manieren te zoeken om het beleidskader alsnog op een meer inclusieve manier met de bevolking te bespreken;

3e voorstel: benoem in je beleidskader de rol van partners Levensbeschouwing Zingeving en Religie (LZR) en de actoren en op welke manier de gemeente hen ziet als partners in de verdiepende dialoog;

4e voorstel: pas het schema op pagina 101 aan en geef daarin LZR een duidelijke plek;

5e voorstel: Breng al de activiteiten van hulp en assistentie van de LZR organisaties in kaart te en geef aan hoe de Gemeente met dezen optrekt in concrete zin;

6e voorstel: de bijdrage van sport en cultuur in het kader enigszins te benoemen zodat in beleidsnota’s op deze terreinen verder gebouwd kan worden;

7e voorstel: een inspanningsverplichting te formuleren om de stadsbrede verbinding te vergroten;

8e voorstel: in de nota meer te laten blijken dat inclusie en integratie pas mogelijk zijn als we eerlijk zijn over de moeite die wederzijdse aanvaarding en begrip ook kunnen kosten en dat het gaat om een zaak van lange duur waarin partners van zeer diverse achtergrond betrokken zijn en worden;

9e voorstel: in de nota tekstblokken op te nemen waarin kortweg betrokkenen in dit soort concrete activiteiten aan het woord komen. Een beleidskáder zonder deze inkijkjes kan een bloedeloze en niet aansprekende nota blijven. Laat ervaringsdeskundigen (ook) hier aan het woord;

10e voorstel; het begrip ‘barmhartigheid’ een plek geven in de wijze van toepassing van de Participatiewet.

Amersfoort 8 februari 2020
Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies
Paul van der Harst (voorzitter)
info@amersfoortlr.nl