Organisatie

In het Platform zitten vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties die een aantal keer per jaar bij elkaar komen. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn o.a.:

  1. het organiseren van debatten en projecten voor alle burgers waarbij respect voor ieders identiteit en versterken van de sociale cohesie centraal staan;
  2. het gezamenlijk optreden bij die voorvallen waar de levensbeschouwelijke of religieuze tolerantie in de knel komt of wordt beschadigd;
  3. het onderhouden van bilaterale contacten en het gezamenlijk opkomen voor elk van de leden als daar aanleiding voor is;
  4. advies uit te brengen aan plaatselijke instanties en particuliere organisaties ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met de pluriformiteit van levensbeschouwingen en religies;

Het Platform wil jaarlijks minimaal vier maal plenair overleggen over actuele ontwikkelingen en het voorbereiden van plannen voor de toekomst. De gemeente is hierbij vertegenwoordigd door een beleidsambtenaar.