Organisatie

In het Platform zitten vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties die een aantal keer per jaar bij elkaar komen. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn o.a.:

  1. het organiseren van debatten en projecten voor alle burgers waarbij respect voor ieders identiteit en versterken van de sociale cohesie centraal staan;
  2. het gezamenlijk optreden bij die voorvallen waar de levensbeschouwelijke of religieuze tolerantie in de knel komt of wordt beschadigd;
  3. het onderhouden van bilaterale contacten en het gezamenlijk opkomen voor elk van de leden als daar aanleiding voor is;
  4. advies uit te brengen aan plaatselijke instanties en particuliere organisaties ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met de pluriformiteit van levensbeschouwingen en religies;

Het Platform wil jaarlijks minimaal vier maal plenair overleggen over actuele ontwikkelingen en het voorbereiden van plannen voor de toekomst. De gemeente is hierbij vertegenwoordigd door een beleidsambtenaar.

In het drop-downmenu Organisatie kunt u doorklikken naar het bestuur en de vertegenwoordigers van de aangesloten levensovertuigingen en religies.