Humanisme

Humanisme is het morele en politieke streven naar een samenleving waarin vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid en eerbied voor de menselijke waardigheid centraal staat. Het woord Humanisme is afgeleid van het Latijnse humanitas: ‘mens-zijn’ en ‘streven naar menselijkheid’. Het staat voor de kunst om de fijnzinnige en aantrekkelijke kanten van het menszijn te ontwikkelen, het leven als zinvol te ervaren en de wereld te begrijpen door uitsluitend een beroep te doen op menselijke vermogens. Humanisten baseren zich op filosofische bronnen vanaf de Oude Grieken, Plato en Aristoteles, via Erasmus tot aan hedendaagse denkers als Michel Foucault, Martha Nussbaum. Denkers die eigen verantwoordelijkheid, zelfbeschikking, keuzen maken, eigenheid en aanpassing vanuit de mens zelf, onderzochten en bespreekbaar hebben gemaakt. De mens is vrij om keuzes te maken en na te denken over het eigen handelen. Om van het leven iets goeds te maken en gelukkig te zijn heeft men andere mensen nodig: “Zelf denken, samen leven”.

Humanisme in Nederland kent meer dan 50 landelijke organisaties waaronder Humanitas en het Humanistisch Verbond met lokale afdelingen. Zij zijn verenigd in de Humanistische Alliantie (www.human.nl) en internationaal in de ‘International Humanist and Etical Union’