Blogspot berichten 2014

vrijdag 18 april 2014 Verslag Stadsontmoeting 26 maart 2014

De avond startte met inloop, koffie, versnaperingen, en de deelnemers maakten kennis met het werk van het Repair Café en Platform Amersfoort Duurzaam.

Paul van der Harst opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom voor allen.

Het is fijn om bij elkaar in het huis van de stad te zijn, aldus Paul. Dank aan burgemeester Bolsius en wethouder van Eijk, die deze avond aanwezig zijn, dank aan het gemeentebestuur voor de gastvrijheid. De tweede maal dat de stadsontmoeting in deze raadszaal plaatsvindt met als thema Duurzaamheid, De Verleiding, ofwel “Hoe verleidelijk is duurzaamheid!?”

De mens is het enige zoogdier dat zijn eigen nest bevuild. En gaat, als er niets verandert, ten gronde aan zijn eigen levensstijl. Kan het anders? 22 maart was er een G1000 in de wagenwerkplaats waar mensen zich onder meer bezighielden met dit thema. Vanavond zullen we op verschillende manier met elkaar in gesprek gaan om te ontdekken of het anders kan, of we te verleiden zijn tot duurzaamheid en hoe dit in relatie is tot religie en levensbeschouwing.

Voor deze avond zijn twee verleiders, sprekers, gevraagd vanuit hun visie en levensbeschouwing een inleiding te houden. Daarna wordt in gespreksgroepen uiteen gegaan om met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag: verleidt onze levensovertuiging ons om op een duurzame wijze om te gaan met onze aarde?

De sprekers zijn: Embert Messelink, Directeur A Rocha (een christelijke beweging die zich inzet voor natuurbescherming) en Guy Dilweg, Franciscaan, vredesactivist en actief in de milieubeweging; de stichter van het Franciscaans Milieuproject, ook wel bekend als het milieuklooster Stoutenburg.

Embert groeide kerkelijk betrokken op, en had al jong een grote fascinatie voor natuur. Met als grote hobby vogels. In eerste instantie was het milieu geen issue. Spreker was geboeid door de schepping maar niet verleidt tot duurzaamheid. Tien jaar gelden ontdekte Embert Arocha, een christelijke beweging die zich inzet voor natuurbescherming. Gebieden als De Treek en Coelhorst zijn door deze beweging geadopteerd. Vrijwilligers zetten zich in tot behoud van deze gebieden.
Voor Embert kwamen in deze beweging geloof en natuur tot elkaar.” In alles wat ontkiemt zie ik de hand van de schepper. Geen duurzame heilige, maar wel oog voor wat veranderen kan.

Duurzaamheid wordt verleidelijk als je die in verband brengt met wat je ten diepste gelooft”. Voor Embert is dat het christelijke geloof. Een hoopvolle toekomst ligt in zijn handen. Toekomst omdat hij het goede zoekt, wil duurzaamheid verleidelijk zijn.

Voor duurzame keuzes is een stevige basis nodig. Niet direct naar mileuwinkels rennen. Op zoek gaan binnen de eigen geloofstraditie naar de mogelijkheden die passen. Daarbij verwijst Embert Messelink naar de situatie in Babel. Bouw hier een huis. Maak er hier en nu iets goeds van.

Na deze inspirerende inleiding introduceerde Paul van der Harst de tweede inleider Guy Dilweg.

Sinds 24 jaar verblijft de franciscaan Guy Dilweg in het project Stoutenburg, een leefgemeenschap van mensen, geen idealisten, maar mensen die een goed leven willen leiden in verbondenheid met de natuur. Rekening houdend met de derde wereld, met de generaties die na ons komen. De uitgangspunten van deze groep mensen zijn, om zo te leven, dat men er zelf ook vreugde aan beleeft, de ander en de aarde zo min mogelijk schade aan te doen. Geen 180 graden om, maar kleine stappen nemen in de richting van duurzaamheid. Koop meer in de natuurwinkel, minder auto, geen vlees, vergeet niet het goede gevoel. Het is treffend in deze tijd dat de huidige Paus ook stappen zet in deze richting.

Guy Dilweg schetst het ontstaan van de Franciscaanse Broederschap die ontstond in de tijd van Franciscus van Assisi. Het voorbeeld werkte aanstekelijk en steeds meer mensen sloten zich aan. De broederschap verbreidde zich. Wat is van waarde; liefde is het allerhoogste goed. In het project Stoutenburg proeft men daar een beetje van. Ook jongeren ontdekken duurzaamheid. Een nieuwe generatie hecht niet aan materiele status.

De kern van het verhaal; Hoe kunnen onze jongeren mij warm maken voor een meer duurzaam leven; Hoe kunnen we elkaar van dienst zijn.

Paul dankt beide sprekers voor hun inleiding

De aanwezigen spraken in vier groepen over het thema. Terwijl de aanwezigen daarna van een drankje genoten en de pitches bekeken (samenvattingen van gesprekken tussen de verschillende religies en levensbeschouwingen eerder deze maanden) brachten de gespreksleiders verslag uit aan Burgemeester Bolsius en wethouder van Eijk.

In een originele duo presentatie / vraaggesprek tussen Burgemeester Bolsius en wethouder van Eijk werden de uitkomsten van de gespreksgroepen samengevat.

Een korte impressie uit de presentatie:

Er is nu een generatie die in althans in dit deel van de wereld een grote groei van welvaart heeft meegemaakt. We kennen wel de routes naar duurzaamheid, maar daarentegen ook de verleiding van veel consumeren.
Jongeren hebben daar al minder last van, zij hechten minder aan bezit en delen meer met elkaar.
Jongeren redeneren anders.
Duurzaamheid vraagt om het eigen gedrag tegen het licht te houden. Individuen verleiden, daarbij is de steun van een groep nodig.

Is er behoefte aan: Gij zult…of moet het uit onszelf komen? Een leuke uitspraak was: Het is christenwerk heidenen te bekeren en een heidens werk christen te bekeren. En de boeddhist in een groep: Mijn grondhouding is duurzaamheid: ik zelf ben de aarde, daarom waardeer ik de waterdruppel. Het is eigenlijk dat ik verleid. Hoe kan je van ’ik’ ben de aarde naar ‘wij’ zijn de aarde. Dagelijkse duurzaamheid is geen sexy onderwerp. Dus aandacht daarvoor in de kranten. Trouw heeft een katern en Amersfoort Nu een duurzaamheidspagina.

In een van de groepen kwam het woord ‘Kledingvasten’ (niet met elke mode meehollen). Je weet dat je dingen anders moet doen maar tussen weten en doen ligt een weg te gaan. Paul van der Harst dankt allen voor de inzet en medewerking aan deze avond en sluit de bijeenkomst af.

Onderstaand een korte impressie tijdens de rapportage aan de burgemeester.

Groep Ineke

Is niet met een oplossing gekomen. Er is opgemerkt dat jongeren bewuster omgaan met de aarde. De meesten van ons zijn opgegroeid in een tijd dat de welvaart toenam. Klein beginnen en blijven geloven in eigen idealen. Praktische zaken aanpakken. Wel wilde een van de deelnemers aan het gesprek zich gaan aansluiten bij een “groenproject”.

Groep Pieter

Het gesprek werd ingedeeld in enkele minuten bilateraal, daarna algemene discussie en afgerond met concrete zaken. De kern was wel: duurzaamheid is geen sexy onderwerp en zou dit eigenlijk moeten worden. Verschillende benaderingen van het begrip. Vanuit het geloof of de levensbeschouwing. Duurzaamheid is een westers woord. Wij kunnen er over praten en denken omdat het ons goed gaat. In hoeverre is duurzaamheid een thema dat vanuit religie en levensbeschouwing gevoed wordt. Vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Zoeken naar de heelheid in de schepping, equivalent van duurzaamheid. Inspiratie van het geloof leidt tot duurzaamheid of bewust met natuur omgaan leidt tot inspiratie in het geloof. Ik wens je vrede, zegt men in derde wereldlanden met de vertaalslag ‘doe iets aan de vervuiling van onze rivieren’. Vanuit de Islam wordt middels de Koran aangemoedigd tot goede daden verrichten, dus duurzaamheid. Onze generatie heeft het rentmeesterschap, is een gezamenlijk standpunt in de groep. Aangekaart werd het concrete probleem van het zwerfvuil in Amersfoort en daarbij het eigen gedrag. Taak van de voedselbank.

Groep Harun
In deze grote groep werden concrete voorstellen gedaan zoals bijvoorbeeld lokaal inkopen van voedsel. Minder kilometers afleggen. Het begrip duurzaamheid werd niet vaak genoemd. Het zou een automatisch deel van je leven moeten zijn. Humanisme is niet verspillen en een goed rentmeesterschap. Een opmerkelijk uitspraak van een van de aanwezigen: Het is een christen werk om heidenen te bekeren en een heidens werk om christenen te bekeren. G1000 duurzaamheid mee gegeven aan de gemeente om er iets aan te doen. Kunnen we de religies iets meegeven om consequenter aandacht te besteden aan het thema.

Groep Paul

In de groep van Paul veel mensen met een van oorsprong christelijke achtgrond; losgelaten en nu puttend uit andere bronnen. De boeddhist zegt, ik ben de aarde, tachtig procent van mij bestaat uit water. Met dat inzicht ga ik ook behoedzaam met de aarde om. We hebben verleiders nodig. Via app. jongeren inspireren.


4 februari 2014 – Uitnodiging Stadsontmoeting 26 maart 2014 “Hoe verleidelijk is duurzaamheid!?”

Een dialoog in actie rondom duurzaamheid….

Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen & Religies organiseert de jaarlijkse Stadsontmoeting. Het Platform heeft tot doel de verbondenheid van Amersfoorters in al hun verscheidenheid te bevorderen.

Op woensdag 26 maart vindt in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Amersfoort, de jaarlijkse stadsontmoeting plaats, die toegankelijk is voor iedere burger. De bijeenkomst heeft het karakter van ontmoeting en dialoog en heeft als thema “Hoe verleidelijk is duurzaamheid?” De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur. De inloop met koffie of thee is vanaf 19.30 uur en de entree is gratis. In de pauze is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Voorheen leefde de mens van het land, de zon, de wind en het water… zou dat over 100 jaar weer zo zijn? We leven op onze aarde in onze haastige tijd vaak op onze “automatische piloot” Onze vaste gewoonten bepalen wat we doen en laten.

Maar langzaamaan worden we ons bewust dat een verandering noodzakelijk is: alleen met meer duurzaamheid is er toekomst voor de bewoners van onze planeet aarde! Vaak denken we dat duurzaamheid gaat over minder dingen verkeerd doen, maar het gaat er juist om dat we méér dingen goed doen!

  • Wat verleidt jou tot duurzame keuzes?
  • Welke plek heeft duurzaamheid in een goed en leuk leven en hoe inspireert levensbeschouwing tot duurzaamheid?
  • Hoe kunnen we elkaar als bewoners en bedrijven in Amersfoort tot duurzaam leven, wonen, werken en recreëren verleiden en inspireren?

Over deze vragen kan je meepraten tijdens de stadsontmoeting!

Twee spraakmakers helpen ons op gang:

Guy Dilweg – franciscaan, vredesactivist en actief in de milieubeweging; de stichter van het Franciscaans Milieuproject, ook wel bekend als het milieuklooster Stoutenburg en Embert Messelink – directeur van A Rocha, een christelijke beweging die zich inzet voor natuurbescherming; zij werken wereldwijd aan kleinschalige projecten – zullen over dit onderwerp een inleiding geven. Daarna gaat men in groepjes met elkaar in gesprek. Burgemeester Lucas Bolsius zal een samenvatting geven van de gesprekken!