Blogspot berichten 2013

Verslag Stadsontmoeting 2013 in het Stadhuis Amersfoort.

Hebben wij wel een vrije keuze?! was het thema voor de Stadsontmoeting 2013.

Een bijzondere ontmoeting, dit jaar.  De 15e verjaardag van het Platform voor Levensbeschouwingen en Religie en de tiende maal dat de Stadsontmoeting plaatsvond.

Een bijzondere ontmoeting in een bijzondere omgeving, in de raadszaal van ons Stadhuis, na de gastvrijheid van het Rachman Educatief Centrum en diverse kerken.
Paul van der Harst opende met deze woorden de Stadsontmoeting 2013. Een volle raadszaal waar mensen met elkaar in dialoog wilden gaan over het thema “Hebben wij, heb ik wel een vrije keuze!?”

Twee inleiders bijten het spits af.

Martijn Rozing, humanistisch raadsheer en docent nam als rode draad in zijn lezing het oude vers van P.Witte (1917) “Mens durf te leven..”

In zijn lezing ging Martijn Rozing in op de verschillende aspecten van keuze maken. Zijn wij in staat een eigen leven te leiden. In deze tijd, de verzuiling voorbij, worden we voor de vraag gesteld: ‘Hoe te kiezen’. En bijzonder in een werelddeel te mogen leven, waar in we kunnen kiezen. Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Doen waar we zin in hebben, die vrijheid is een illusie. In deze tijd worden mensen voor vele keuzes gesteld, hoe kiezen we? De traditionele levensloop van mensen is verandert in een zogenaamde keuzebiografie. Het zijn uiteindelijk onze keuzes die onze levensloop bepalen. Daarom voelen wij de zwaarte er ook zo van: als we verkeerd kiezen, leiden we misschien een verkeerd leven., aldus spreker.

‘ Mens durf te leven’ wordt dan ‘Mens durf te kiezen’.

Rasit Bal, Iman en opleidingscoördinator Hoge School In Holland, vervolgde met de lezing ‘Is onze keuze nog steeds een keuze’

Rasit Bal schetste kort de ontwikkeling in onze maatschappij vanaf de Franse revolutie, van de verschillen in godsdienst en religie naar een politiek van nation-building. Bal omschreef de periode van verzuiling 1880-1960. Vanaf de zestiger jaren breekt een periode aan van ontzuiling, ontwikkeling nationaal en internationaal. Individu tegenover de staat.
Spreker stelt in zijn betoog dat de mens, het individu, kwetsbaar is, zelfs eenzaam kan zijn. In deze periode ontstaat arbeidsmigratie en zijn Turken en Marokkanen op zoek naar een nieuwe identiteit.

‘De natuurwetenschap heeft ons bevrijdt van het kromme wereldbeeld dat wij te danken hadden aan de Grieken en theologen van de middeleeuwen. Verlichtingsfilosofen hebben ons bevrijdt van de beknelling van de religieuze tradities en verbanden.  En zo is de moderne en rationele mens ontstaan. Het resultaat kunnen wij nu evalueren. Is de mens nu echt bevrijdt? Is hij nu autonoom geworden?’, aldus Rasit Bal.

In zijn lezing staat centraal dat de huidige mens ontdaan is van alle zekerheden, opnieuw keuzes moet maken. Rasit Bal sluit af met de vraag of deze keuzes wellicht opnieuw zondig zijn, en leiden tot een nieuwe zondeval.

Na deze inspirerende lezingen werd in gesprekgroepen uit een gegaan.

De samenstelling van de groepen was zeer divers. Men ging met elkaar in dialoog naar aanleiding van de lezing en het thema. De sfeer was ontspannen, mensen die elkaar niet kenden waren opmerkelijk open over de dilemma’s die keuze maken met zich mee kan brengen.

Na een geanimeerde pauze was het woord aan de heer Bolsius, burgemeester die de uitkomsten van de groepen samenvatten.

Burgemeester Bolsius refereerde allereerst aan de plek waar men zat. ‘In deze raadszaal worden besluiten genomen, na het afwegen van voors en tegens komt een moment van stemming’, aldus Bolsius.
Tegenwoordig wordt hoofdelijk gestemd via een stemsysteem. Voorheen moest men handopsteken. Een gewetensvolle zaak, duidelijk voor of tegen zijn, het gevoel, nu moet ik kleur bekennen”

Uit de samenvatting de kernpunten:
Hoe vrij is een keuze kwam ook uit de groepen. Kiezen voor een opleiding, betekent ook een baan in die richting en als het later niet bevalt is de weg terug soms lastig.
Reflectie; stel belangrijke beslissingen een paar dagen uit, denk er niet aan, en het blijkt dat na enkele dagen de keuze als ware het vanzelf wordt gemaakt.

Kiezen heeft consequenties. Kiezen voor het een betekent dat iets anders niet kan.

Keuzes maken: Er werd door de deelnemers gekozen om vanavond hier te zijn en met mensen die elkaar vaak niet kenden te filosoferen over het thema.

Als je niet kiest ben je laf? Is dat zo? Niet kiezen is beladen, maar volgens een van de groepen is niet kiezen ook een keuze maken.

Nee zeggen; moeten we leren en is ook kiezen.

Als ouders wil je kinderen meegeven dat ze goede keuzes maken. Er zijn invloeden van buitenaf.
Kiezen kan ook zijn dat je andere keuzes maakt dan de omgeving verwacht. Ondanks de ontzuiling leven mensen toch in groepen, familie, religie, werk, er zijn nieuwe sociale eenheden. Keuzes om daar uit te breken kunnen soms verstrekkende gevolgen hebben. Scheuring in gezinnen. Zelfs verstoten kan daar bij horen.

Kiezen heeft consequenties. Kiezen kan een dilemma zijn:
De burgemeester neemt het voorbeeld van een primaire reactie bij een brand; een mensen redt eerst zijn eigen kind…

Keuzen maken voor de samenleving, voor democratie, oog hebben voor minderheden en ruimte voor minderheden is wat Bolsius zelf nastreeft in zijn functie. Deze stadsontmoeting is een bewijs dat er mensen zijn die daar in mee willen participeren.

Hieronder koppelingen naar de tekst van de 1e inleider Martijn Rozing en vervolgens van de 2e inleider Rasit Bal.

Voordracht Martijn Rozing

Voordracht Rasit Bal


26 januari 2013 – Aankondiging Stadsontmoeting “Hebben wij wel een vrije keuze?”

Een dialoog in actie rondom keuzestress….
Op woensdag 6 maart vindt in het Amersfoortse Stadhuis de jaarlijkse stadsontmoeting plaats, georganiseerd door het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies. De bijeenkomst heeft het karakter van ontmoeting en dialoog en heeft als thema: “Hebben wij wel een vrije keuze?” De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De inloop met koffie of thee is vanaf 19.30 uur en de entrée is gratis. In de pauze is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje. De Stadsontmoeting is dé ideale jaarlijkse gelegenheid om met mensen in gesprek te gaan met heel diverse achtergrond. Iedereen is van harte welkom!

De vraag van de Stadsontmoeting 2013 is kritisch: kúnnen we wel kiezen, zijn we daar voldoende voor toegerust? Vanuit welke vooronderstellingen kiezen we? Wat geeft onze keuze een richting? Kan onze levensbeschouwing, onze religie helpen bij het kiezen? Of maakt dat de zaak alleen nog maar lastiger?  Welke richting geeft een religie, een levensbeschouwing en hoe kan een mens daarmee omgaan in deze hectische tijd van vele keuzes? Heeft levensbeschouwing en religie überhaupt nog een stem of zijn we allemaal te zeer in beslag genomen door de vrijheid van het moment?

Twee sprekers (zie info hieronder) houden een korte inleiding waarna de deelnemers onder leiding van gespreksleiders in groepjes met elkaar in gesprek gaan.

Martijn Rozing – houdt zich al jaren intensief bezit met humanisme en de filosofische levenskunst– en Rasit Bal – voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid en coördinator van de imamopleiding aan de Hogeschool Rotterdam – zullen vanuit hun achtergrond het onderwerp benaderen. Burgemeester Lucas Bolsius zal tot slot een korte impressie geven van de gesprekken.

‘Hebben wij wel een vrije keuze?’ 
woensdag 6 maart Stadhuis Amersfoort
Stadhuisplein 1; aanvang 20.00 uur; inloop 19.30