Het platform zoekt een nieuwe voorzitter

Najaar 2022 vertrekt Ds Paul van der Harst als voorzitter van het Amersfoorts Platform voor
Levensbeschouwingen en Religies, een functie die hij twaalfeneenhalf jaar met verve en enthousiasme heeft ingevuld. Het Amersfoorts Platform is daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter, die deze functie vanaf november 2022 wil invullen.

Deze rol is onbezoldigd. De benodigde inzet is flexibel. We zoeken iemand voor minimaal twee tot vier jaar met de mogelijkheid van verlengen. De voorzitter maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

Over het platform

Het platform voor levensbeschouwingen en religies is een groep mensen uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden; zij vertegenwoordigen organisaties van deze verschillende achtergronden.

Wij vinden het waardevol om elkaar te ontmoeten, ons te verdiepen in elkaars visies en achtergronden en elkaar te (onder)steunen wanneer dat nodig is. Dit doen we bijvoorbeeld door verdiepende gesprekken te voeren en persoonlijke ervaringen te delen rond een thema dat één van ons voorbereidt. Ook spreken we ons soms samen uit bij een maatschappelijk issue, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke brief aan de gemeente over de behoefte aan een Islamitische begraafplaats en een brief over een inclusief Sinterklaasfeest. We dragen daarmee bij aan onderlinge solidariteit en respect voor ieders levensovertuiging. Dit doen we al een heel aantal jaren zo en voelt voor ons als een warm bad en een verrijking. We voelen ons welkom bij elkaar en daardoor bij elkaars organisaties.

Aan het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies nemen deel:
De Raad van Kerken Amersfoort
Joodse gemeente Amersfoort
Humanistisch Verbond Eemland
Mevlana Moskee Amersfoort
Baha’i gemeenschap Amersfoort
Moskee Vereniging Masjid El Fath Amersfoort
Rahman Educatief Centrum Amersfoort
Apostolisch Genootschap Eemland (Amersfoort)

Wat beogen we voor de komende tijd?

We willen ons meer naar buiten richten op de stad Amersfoort als geheel. We onderschrijven nog steeds onze doelstellingen uit de statuten:

De stichting heeft ten doel de bevordering van kennis, ontmoeting en betrokkenheid tussen levensbeschouwelijke en religieuze organisaties in (de regio) Amersfoort en een stimulerende bijdrage te leveren aan de sociale cohesie op grond van een bezield burgerschap. De aangesloten religies en levensbeschouwingen willen daar, met hun achterban, zelf inhoud aan geven door de onderlinge solidariteit van de leden te bevorderen en bij te dragen aan het respect voor ieders levensovertuiging. Daarnaast willen zij gezamenlijk de dialoog aangaan met alle burgers en aanspreekpunt / gesprekspartner (centraal meldpunt) zijn voor de aangesloten levensbeschouwingen en religies en de gemeentelijke overheid.

Op basis daarvan zouden we graag meer dingen voor een groter Amersfoorts publiek organiseren en/of daaraan participeren, zoals een stadsdebat, een dialoogavond of een stadsontmoeting, en meer de achterbannen betrekken en verbreden, bijvoorbeeld door te werken met inleidingen zoals voorheen, en meer mensen aanspreken. Als platform iets organiseren en als platform een herkenbare bijdrage leveren aan bestaande activiteiten.

Rol platform zelf en rol voorzitter

We willen daar graag als leden van het platform zelf een actieve rol in spelen, en niet alles bij het bestuur neerleggen.

Het platform houdt zich bezig met zaken die ons in Amersfoort bezig houden en/of ons of onze gemeenschappen raken.

We zoeken daarbij een voorzitter die ons helpt om het goede (ontmoeting, verdieping, steun) te behouden en daarnaast helpt om met name ontmoeting en verdieping te verbreden naar onze achterbannen en andere inwoners van Amersfoort.

Iemand die niet alles zelf organiseert en uitvoert, maar het platform helpt om haalbare doelen te stellen en met elkaar de gekozen activiteiten te organiseren en te evalueren. Een verbinder die bijdraagt aan het gezamenlijk organiseren van activiteiten of een gezamenlijke bijdrage aan activiteiten. Het gezamenlijk organiseren van of bijdragen aan activiteiten is vooral een opdracht aan onszelf als platform.

De nieuwe voorzitter is extern het gezicht en intern de verbinding tussen de verschillende leden van het platform. Iemand die dus een teamspeler en verbinder is en nieuwsgierig is naar wat er leeft in de verschillende organisaties en goed kan luisteren. Iemand die de leden motiveert om gezamenlijk activiteiten te realiseren.

Verder vinden we deze eigenschappen belangrijk:

 • verbonden met de stad,
 • met een netwerk
 • met een visie die aansluit bij wat in de statuten staat, samengevat met ‘bezield burgerschap’
 • een brede horizon, iemand die zich bij alle gemeenschappen thuis voelt
 • aanjager/doener
 • dienstbaar
 • iemand die overdag tijd heeft, of zijn tijd flexibel kan indelen. Is overigens geen must: leden van het platform kunnen overdag ook waarnemen

Praktische taken van de voorzitter

 • Aantal bijeenkomsten per jaar van het platform zelf voorzitten: vier à vijf keer
 • Voorbereiden bijeenkomsten van platform (met groepje of op andere manier)
 • Gezicht naar buiten: bezoeken evenementen/bijeenkomsten namens platform (of coördineren dat iemand anders gaat)
 • Contact houden met leden, polsen hoe het staat met voortgang van actuele onderwerpen, vanuit interesse en verbinding
 • Verbinden: leden aan platform, onderling, kansen, mogelijke nieuwe leden
 • Voortgang van afgesproken acties bewaken

Procedure

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar onze secretaris Erna van Muijden-Karssen, info@amersfoortlr.nl. Kandidaten worden uitgenodigd voor
een gesprek met de sollicitatiecommissie en bij gebleken geschiktheid en na wederzijdse
instemming voorgedragen aan de leden van het Platform.

De sollicitatiecommissie bestaat uit:
Abdelkarim Elkarti, Erna van Muijden-Karssen en Coen van der Vliet